Prevádzkový poriadok sme vypracovali v súlade nasledovných zákonov a vyhlášok:
Zákon NR SR č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh,
– Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsobe použitia vzoriek liehu,
– Zákon NR SR č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu,
– Vyhláška Ministerstva financií č. 226/2004 Z.z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

  • Pre občana Slovenskej republiky (pestovateľa) a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie (od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka) vyrobiť najviac 43 l a. (l a. – 1 liter 100 %-ného alkoholu), t.j. 86 litrov 50 %-ného alkoholu. Pestovateľ za výrobu tohto množstva alkoholu je povinný zaplatiť o 50 % zníženú sadzbu spotrebnej dane, t.j. 5,40 EUR/la.

  • V našej pálenici pre pestovateľa možno vyrábať destilát len z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, z ovocného a hroznového vína, ale aj z lesných plodov. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice môže prijať kvas iba na základe žiadosti pestovateľa o výrobe ovocného destilátu. Tlačivo žiadosti pestovateľ môže prebrať priamo v našej pestovateľskej pálenici.

  • Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nemôže obsahovať žiadne chemikálie, zeminu, kúsky dreva, listy, drôty, umelohmotné predmety a pod. Prevádzkovateľ pálenice pri preberaní skontroluje množstvo, stav, vôňu, chuť kvasu, ako aj kvalitu kvasnej nádoby. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať a spracovať znehodnotený kvas (pokazený, plesnivý, nie je vhodný na ďalšie spracovávanie a pod.).

  • Výrobné zariadenie pálenice umožňuje spracovať minimálne 100 litrov kvasu. Menšie množstvo spracujeme na základe dohody s pestovateľom spolu s ďalším iným kvasom rovnakého druhu, rovnakej kvality zistenej na základe vybraných znakov (stav, vôňa, cukornatosť) iného pestovateľa. V takomto prípade vyrobený destilát bude medzi pestovateľmi rozdelený úmerne podľa ich množstva kvasov. V priestoroch pálenice počas výroby destilátu sa môžu zdržiavať iba pracovníci pálenice a pestovateľ, ktorému sa pálenie práve vykonáva.

  • Vyrobený destilát je pestovateľ povinný najneskôr do 30-tich dní prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby i spotrebnú daň z liehu. Ak pestovateľ v uvedenej lehote vyrobený destilát osobne neprevezme, prevádzkovateľ je oprávnený vydať destilát aj pre rodinného príslušníka, ak ten predloží žiadosť o výrobu destilátu, ktorá bola vyplnená a odovzdaná pri prevzatí kvasu.

  • Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob. V prípade, ak pestovateľ trvá na kontrole množstva, stupňovitosti a degustácii destilátu, tak prevádzkovateľ je povinný umožniť vykonať tieto úkony.

  • Pestovateľ je povinný z priestorov pálenice odstrániť tie nádoby (sudy), v ktorých bol kvas dopravený.

  • Vyrobený destilát nemôže byť predmetom predaja (ani v budúcnosti).

  • Pracovníci pálenice sú povinní dodržiavať predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce, ďalej technologické a výrobné predpisy pálenia, ako aj tento prevádzkový poriadok.

  • Pestovateľ svoje reklamácie vzťahujúce sa na kvalitu i kvantitu vyrobeného destilátu uplatňuje podľa reklamačného poriadku, ktorý je umiestnený na dobre viditeľnom mieste priamo v priestoroch pálenice.