Podľa platného zákona možno v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý sa začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku 43 l.a.a. (litrov absolútneho alkoholu t.j. 100%) so zníženou spotrebnou daňou o 50%.

Spotrebná daň 10,80 €/liter 100% alkoholu
Znížená spotrebná daň o 50% 5,40 €/liter 100% alkoholu

Cena za alkohol: Cena 1 litra 50 %-ného destilátu je 4,44 EUR

Táto cena zahŕňa:
– cenu služby 1,45 EUR
– DPH 0,29 EUR
– Spotrebná daň 2,70 EUR

Cena služby zahŕňa:

používanie zariadenia pálenice
spotrebované množstvo energie
spotrebované množstvo vody
plat majstra pálenice
likvidáciu výpalkov
iné režijné náklady prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je od 9.12.2016 platiteľom DPH, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

V prípade, ak množstvo 50 %-ného destilátu vyrobeného z jedného varu nepresiahne 8 litrov (kvas nízkej kvality), tak pestovateľ je povinný zaplatiť za služby minimálnu cenu 10 EUR + spotrebnú daň.

Pestovateľ je povinný zaplatiť cenu za služby a spotrebnú daň bezodkladne pri preberaní destilátu priamo v pokladni prevádzkovateľa.